Loading...
เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อของท่านสามารถทำได้โดยการลงทะเบียนเป็นสมาชิก และสั่งซื้อโดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้ มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามเอกสารการซื้อขายของท่าน ก่อนวันที่บริษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อบริษัท สัญญาระหว่างท่านและบริษัทในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในราคาสินค้าที่ปรากฏแน่นอนในเว็บไซต์นี้ทั้งนี้จํานวนสินค้าที่มีจําหน่ายจะขึ้นอยู่กับจํานวนสินค้าที่บริษัทมีอยู่